eTEN - Az elektronikus szolgáltatások alkalmazásának serkentése az EU-ban (2003)

Az eTEN az Európai Bizottság Európát átfogó léptékű programja, amely az Információs Társadalom szolgáltatásainak kibontakozását gyorsítja. A program célja a közös érdeklődésre igényt tartó elektronikus szolgáltatások bevezetésének elősegítése, a befogadó és összetartó társadalom Európai szociális modelljének fenntartása mellett.

Szándékai egybeesnek az eEurope “Információs Társadalom mindenkinek” központi célkitűzéseivel. Előmozdítja a közérdekű szolgáltatásokat, amelyek minden polgár, vállalkozás és az adminisztráció számára teljes körű lehetőséget biztosítanak az Elektronikus Társadalom lehetőségeinek kihasználására, áthidalva a digitális megosztást, ami informatikai alsóbbrendűség kialakulásával fenyeget.
Jóllehet, ahogy a neve is sugallja, az eTEN hozzájárul az Összeurópai Hálózati Célkitűzés megvalósításához, de ellentétben a szállítás- és energiaügyi társprogramokkal, az eTEN nem támogatja az infrastrukturális fejlesztéseket. Ehelyett a fő hangsúlyt az eEurope Akcióterv fő céljaiként megjelölt szolgáltatásokra (eEgészségügy, eKormányzat, eTanulás, eBefogadás valamint Bizalom és Biztonság) helyezi.

Az eTEN nem támogatja pénzügyileg az e területeken folyó kutatást és fejlesztést, mivel ezt a témakört a Kutatás Fejlesztési Keretprogramok IST (Információs Társadalomhoz kapcsolódó Technológiák) része fedi le. Ehelyett az eTEN olymódon támogatja egy szolgáltatás kritikus bevezetési fázisát, hogy a befektetők vagy az állami hatóságok gondos, a gazdasági kérdéseket érintő elemzés alapján létrejött információk birtokában tudjanak döntéseket hozni.

Összeurópai Jelleg

Az eTEN program célja, hogy hozzájáruljon a növekvő versenyképességhez a Belső Piacon, aminek feladata az emberek, áruk, szolgáltatások és pénzek szabad áramlásának biztosítása. A Belső Piac egyik sikertényezője a hatékony infrastruktúra a szállítás, az energia és az Információs Társadalom szektoraiban.

Az eTEN beleillik ebbe a rendszerbe az Összeurópai, közös érdeklődésre igényt tartó elektronikus szolgáltatások támogatásával, amelyek másképp nem kerülnének bevezetésre. Európában az emberek és az üzleti vállalkozások elsősorban szakmai okok miatt mozognak. Ezenkívül egyre több ember utazik személyes és szórakozási célból. Az eTEN célterületei az eEgészségügy, eKormányzat, eTanulás, eBefogadás elősegítik az emberek áramlását és így hozzájárulnak a Belső Piac négy tényezőjének szabad mozgásához. Az elektronikus szolgáltatások bevezetése nagyon nehéz lehet, ha ez a nemzeti határokon ível át. Nemcsak a nyelvek különbözőek, hanem különbségek lehetnek a kultúrában is, és a jogi és adminisztratív környezetnek külön erőfeszítéseket kell tennie a szolgáltatási profilok adaptálásához. A technikai oldalon a számítástechnikai alkalmazások egymással kompatibilissá tétele bonyolult feladat. Az ügyfélszolgálatot, az információk vagy fizikai raktárkészletek karbantartását, a kézbesítést, marketing- és reklámtevékenységet a helyi adottságokhoz kell igazítani. Az eTEN hozzájárul ezekhez a költségekhez, hogy felül lehessen emelkedni a nyelvi és nemzeti adminisztratív határoknak az elektronikus szolgáltatások bevezetését és használatát gátolni igyekvő törekvésein. Így az eTEN projekteknek összeurópai jellegűeknek kell lenniük, amit úgy kell értelmezni, hogy a projekteket több Tagországban kell megvalósítani. Ennek ellenére az egy Tagországban történő megvalósítás is megengedett, ha ez hozzájárul a szélesebben értelmezett összeurópai érdekekhez.

A lefedett szolgáltatások köre

Az eTEN célja az elektronikus szolgáltatások bevezetése az eEgészségügy, eKormányzat, eTanulás, eBefogadás valamint Bizalom és Biztonság területén; ezt illusztrálja a következő néhány példaprojekt:

eKormányzat – EBP (Electronic Brokerage Platform – Elektronikus Ügynökség): Az Állás Ügynökség: egy elektronikus foglalkoztatási csere piac rendszer, amely a teljes foglalkoztatási szektor rendelkezésére áll. Ez egy központi platform koncepcióján alapul, amely lehetővé teszi a foglalkoztatási szakértők számára a szabad álláshelyekről és életrajzokról szóló szabványosított információk cseréjét.
eEgészségügy – NETC@ARDS (Trans-European Acccess to Health Services for Mobile citizens – Összeurópai Egészségügyi Hozzáférési Rendszer Mobil Polgárok számára): A Netc@ards projekt a korábbi IST projekteknek az egészségügyi csipkártyák interoperabilitására vonatkozó kutatás/fejlesztési eredményein alapul. A projekt az egészségügyi csipkártyák nem saját országban történő használatának értékelését tűzi ki célul. Ezáltal a papír alapú dokumentumokat, mint például a ma használatos (az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tevő) E111-et elektronikus szolgáltatások váltják fel.

eTanulás – ORPHEUS (On-line Alinari Photographic (heritage) Archive for European Educational System – On-line Foto (Örökség) Archívum az Európai Oktatási Rendszer számára): Az ORPHEUS projekt célul tűzi ki szolgáltatások sorának rendelkezésre bocsátását, lehetővé téve az európai foto örökség való hozzáférést az Internet elektronikus interfészének felhasználásával.
eBefogadás – SERCAL (Service Center Solution for Autonomous Living – Szolgáltatási Központ Megoldás az Önálló Életre): A SERCAL a 24 órás otthoni gondoskodás megvalósítását tűzi ki célul, az idősek és mozgássérültek számára segélyhívó központ alkalmazása útján. A SERCAL projekt Európában két környezetben kerül bevezetésre és kipróbálásra: Hollandiában és Olaszországban.
Bizalom és Biztonság szolgáltatások – SPES (Setting Processes for Electronic Signatures in European Cities – Az Elektronikus Aláírás Bevezetési Folyamatai az Európai Városokban): SPES gyorsítani fogja a digitális aláírás bevezetését a közigazgatásban.

Az ilyen típusú szolgáltatások teljes körű kibontakoztatásának biztosítása érdekében az eTEN bátorítja a (nemzeti, területi és helyi) közigazgatásokat valamint az egyéb szervezeteket (kórházakat, oktatási intézményeket, nyilvános múzeumokat, nyilvános turista-, környezeti- vagy kereskedelmi ügynökségeket és civil szervezeteket), hogy nyújtsanak be javaslatokat a részvételükre. A közszolgálati szektor részvétele, ugyan nem kötelező, de lehetővé teheti a pályázó közösség számára a szolgáltatások fenntarthatóságát a projekt befejezése után is.

Támogatási Lehetőségek

Az eTEN a felkészülés a bevezetésre” megközelítésben különbözik a többi Információs Társadalmi akciótól. Az eTEN segít a partnereknek projektjük kezdeti befektetéseiben és bevezetési nehézségeiben. Ez csökkenti a kereskedelmi kockázatot a projekt korai fázisában és hozzájárul a több országra kiterjedő megvalósítási költségekhez.

Az Európai Közösség eTEN programja úgy működik, hogy pénzügyi segítséget nyújt a közszolgálati és magán szervezetekből alakult konzorciumoknak, lehetővé téve számukra az elektronikus szolgáltatások hozzáférhetővé tételét szerte az Európai Unióban. Különösen összpontosít a szolgáltatás értékelési és bevezetési fázisára, amikor a működési költségekre és a potenciális bevételekre, a megtakarításokra és a közhaszonra vonatkozó becslések tesztelhetők.

Az eTEN a szolgáltatás teljes körű működéséhez szükséges befektetés egy részét biztosíthatja:

Egy projekt piacértékelésének maximum 50%-át; az értékelés be kell, hogy mutassa a műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát és a végfelhasználók számára megnyilvánuló előnyeit.

Egy piacértékelési pályázat mögött megalapozott szolgáltatás mintának kell állnia, világos kell, hogy legyen, hogy mit kell értékelni és mik a döntési kritériumok a szolgáltatás bevezetésekor. Az értékelési folyamat során a Bizottság ellenőrzi a projekt végrehajtását, rendszeres időközönként áttekintve az eredményeket. Az értékelés végén üzleti vagy azzal egyenértékű tervet és egy lehetséges befektetési tervet kell készíteni. Ezek képezik a konzorcium számára a döntés alapját, hogy a szolgáltatás bevezetését folytassák vagy sem.

A kezdeti kibontakoztatás befektetési költségeinek maximum 10%-a a szolgáltatás bevezetésekor kerül teljesítésre.

A kezdeti alkalmazási projekt kiindulási pontja egy világos üzleti terv (vagy ezzel egyenértékű a közszolgálati szektorban) és az ehhez tartozó befektetési terv. A bizottsági hozzájárulás a konzorcium saját befektetésével párhuzamosan kerül kifizetésre. A kezdeti kibontakoztatási fázis eredménye egy új szolgáltatás vagy alkalmazás bevezetése kell, hogy legyen, nyitva ezzel a teljes kereskedelmi vagy közszolgálati működés irányában. Nem cél, hogy a Közösség már jövedelmező projekteket támogasson. Ezért világosnak kell lennie, hogy a verseny nem tehető ki a torzítás veszélyének.

Az alkalmazási projektek vagy teljesen új szolgáltatásokat vezetnek be elsőként a piacon vagy megismételnek korlátozott körben már működő szolgáltatásokat, viszont a legjobb megoldásnak tekinthetők és a projekt által Összeurópai szintű megoldássá válnak.

Az alkalmazások ösztönzésének növelése érdekében a Bizottság javaslatot tett az Európa Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az alkalmazási projektek támogatási szintjének 10%-ról 30%-ra történő növelésére.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az eTEN kulcsszerepet játszik a kutatás-fejlesztési tevékenységek eredményeinek hasznosításában, amikor ezeket piacra viszik. A kutatás-fejlesztést elvégezhették az Európai Közösség Keretprogramjai keretében is, de ez semmi esetre sem előfeltétel. Az eTEN bármely, a kutatás-fejlesztésből származó szolgáltatás bevezetésében érdekelt, ahol egyértelmű elkötelezettség mutatható ki az alkalmazásra.

A Bővítés hatása / eEurope+

Az Európai Unió 25 Tagországból álló Közösséggé bővítése 2004 május 1.-én következik be és a határokon átívelő elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó kihívás ennek megfelelően megsokszorozódik. Az eTEN program 2004 május 1.-jétől teljes mértékben nyitott lesz az új Tagországok felé és a program felgyorsul azáltal, hogy a maximális előnyt élvez abban, hogy meríthet a megnövelt Európai Unió szélesebb körű erőforrásaiból és tapasztalataiból. Az új Tagországok képviselőivel konzultációkat fognak folytatni az eTEN munkaprogramon belül a befogadás elsőbbségéről. Az Európai Bizottság egy olyan tanulmány készítését kívánja elindítani, amelynek célja ajánlások kidolgozása olyan tevékenységekre, amelyek lehetővé teszik az új Tagországok legeredményesebb módon való integrálását.

Az eTEN a Közösség egyik fő eszközévé válik, hogy segítse az új Tagországokat az eEurope+ és eEurope Cselekvési Tervvel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítésében. A célok elérésében elért siker fontos, ha az új Tagországok az EU tagságból eredő valamennyi előnyt ki akarják használni.

Az eTEN Akciói

Minden naptári évben a Bizottság publikálja az eTEN Munkaprogramját. Ez tartalmazza azokat a munkaterületeket (amelyeket a Pályázati Felhívások megcéloznak) a részvételi és projekt kiválasztási szabályokkal együtt.
Általában az eTEN Pályázati Felhívások évente legalább egyszer jelennek meg, a következő előreláthatólag 2004. első felében kerül kiírásra. Még vizsgálnak egy olyan, 2004. elején korlátozott kiírásra vonatkozó javaslatot, amely lehetővé tenné az új Tagországokból pályázók számára az eTEN-ben való korai részvételt.
Valamennyi pályázatot, legyen az piacértékelés vagy kezdeti kibontakoztatás, független szakértők vizsgálnak abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a Pályázati Felhívásban közölt kritériumoknak. A Bizottság eTEN honlapján (http://europa.eu.int/eten) további részletek találhatók arról, hogy hogyan kell egy pályázatot benyújtani, és hogyan kerül elbírálásra.

Következtetések

Az eTEN program biztos lábakon áll, mint a fő eszköz az eEurope megvalósítására az eEgészségügy, az eKormányzat, az eTanulás, az eBefogadás valamint a Bizalom és a Biztonság szolgáltatásainak területén. Az Európai Bizottság intézkedéseket tesz az elektronikus szolgáltatások bevezetésének felgyorsítására szerte Európában. Az eTEN fontos lehetőségeket nyújt a kormányzatoknak és az üzleti élet szereplőinek az új Tagországokban, hogy teljesíthessék vállalásaikat az eEurope+ és eEurope Akcióervvel kapcsolatban.

Összefoglalás

Az eTEN segítséget nyújt az Összeurópai elektronikus szolgáltatások fejlesztéséhez az eEgészségügy, az eKormányzat, az eTanulás, az eBefogadás (időseknek és mozgássérülteknek szóló szolgáltatások) valamint a Bizalom és a Biztonság területén.

Az eTEN az Európai Közösség Európát átfogó léptékű programja a közszolgáltatások kibontakoztatásának gyorsítására. Ezek a szolgáltatások szükségesek az Információs Társadalom számára. Az eTEN sem kutatás-fejlesztést sem infrastrukturális fejlesztéseket nem támogat.