Az ökológiailag fenntartható vállalat

,,A disszertáció célja egyrészt elméleti áttekintést nyújtani a vállalati környezeti menedzsment szakirodalmáról szervezetelméleti szempontból. Ennek érdekében az értekezés egy, a
szakirodalomban alkalmazott elméleti megközelítéseket rendszerező tipológiát állít föl. Másrészt
az értekezés kvantitatív és kvalitatív kutatási módszertant egyaránt alkalmazva átfogó és mély
képet igyekszik nyújtani a magyarországi vállalatok környezeti menedzsmentjéről. A
magyarországi vállalatok körében végzett két kérdőíves felmérés eredményeinek összefoglalója
hivatott kirajzolni a vállalati környezeti menedzsment átfogó képét, amely a rendszerváltozás óta
eltelt időszakot jellemzi. Három, a környezeti menedzsmentben hazai viszonyok között élen
járónak tekinthető vállalat esettanulmánya kíván mélyebb betekintést adni a vállalati környezeti
menedzsment belső, szervezeti folyamatainak és a külső társadalmi-gazdasági kontextusnak az
egymásra hatásába – a megértő társadalomtudományi megközelítéssel összhangban.” – részlet Pataki György PhD disszertációjából, mely egészében megtekinthető az alábbi linken

Okologialag_fenntarthao_vallalat_pataki_gyorgy